Suomi.fi-käyttäjäyhteisö

Tietosuojaseloste

Suomi.fi-käyttäjäyhteisön rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Väestörekisterikeskus (jäljempänä ”VRK”)

PL 123

Lintulahdenkuja 4

00531 Helsinki

0295 535 001

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Marko Latvanen
PL 123

Lintulahdenkuja 4

00531 Helsinki

puh. 0295 535 001 (vaihde)

marko.latvanen@vrk.fi


3. Rekisterin nimi

Suomi.fi-käyttäjäyhteisön käyttäjärekisteri


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tutkimuksiin ja mielipidemittauksiin, joiden tuloksia käytetään Väestörekisterikeskuksen tuotteiden, palveluiden ja markkinoinnin kehityksen tukena. Yhteisön yhteydessä kertynyttä tietoa säilytetään vain niin kauan, kuin yhteisö on toiminnassa.

5.Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
 

Osallistujien tiedot:

 • jäsenyyden alkamispäivä

 • etu- ja sukunimi

 • osoitetiedot

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • syntymävuosi

 • sukupuoli

 • äidinkieli

 • kielet, joilla käyttää viranomaispalveluita

 • siviilisääty

 • koulutustausta

 • talouden tyyppi

 • talouden lasten lukumäärä ja iät

 • työtilanne

 • ammatti / tehtävänimike

 • työskentely kunnan tai julkishallinnon palveluksessa

 • suomi.fi-palvelun liittyminen jäsenen työhön

 • suhde yrittäjyyteen ja yritystyyppi

 • aktiivinen osallistuminen järjestö-/yhdistystoimintaan

 • oma arvio taitavuudesta verkkopalveluiden käyttäjänä

 • jäsenen verkkopalveluasioinnissa käyttämät laitteet

 • onko kokemusta valtuuksien antamisesta/saamisesta

 • kansalaisen asiointitilin ja Netpostin käyttäminen

 • verkkopalveluiden käytön koettu haastavuus tai käytetyt apuvälineet

 • perustelu kiinnostukselle osallistua Suomi.fi-käyttäjäyhteisöön

Kyselytutkimustiedot:

 • käyttäjän vastaukset kyselyihin tai muihin yhteisössä toteutettuihin aktiviteetteihin (esim. verkkokeskustelut)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
 

Väestörekisterikeskus ei luovuta henkilön nimeä tai muita taustatietoja ulkopuolisille muutoin kuin jos yhteisön toimintaan osallistuva Väestörekisterikeskuksen alihankkija (esim. Digitalist Finland Oy) tai yhteistyökumppani (esim. ELY-keskus, Valtiokonttori) tarvitsee sen yhteisön tuottaman tutkimustiedon analysoinnin tueksi tai Väestörekisterikeskuksen puolesta tehtävää henkilökohtaista yhteydenottoa varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot:

Henkilötietoja sisältävien tietojen käsittely on mahdollista vain henkilöille, joiden tehtäviin se kuuluu. Rekisterin käyttöön oikeutetulla käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään pilvipalveluun ja/tai tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus

 

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 – 28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.  

Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Kirjaamo, Väestörekisterikeskus PL 123, 00531 Helsinki.

 

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus vaatia oikaistavaksi, poistettavaksi tai täydennettäväksi rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Oikaisupyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö osoitteeseen: Kirjaamo, Väestörekisterikeskus PL 123, 00531 Helsinki.